Oceń: (0) (0)

wojtaskrk

, 2009-09-23 22:08:42, 1 odp

Czy aneks do umowy dzierżawy może zmienić decyzje ???

Nawiązując do wcześniejszego pytania i udzielonej odpowiedzi przez Panią ekspert chciałbym się spytać czy np. poprzez aneks do umowy dzierżawy mówiący, że prowadzącym instalacje  i  operatorem instalacji jest wydzierżawiający pozwali na  prowadzenie instalacji na podstawie pozwolenia zintegrowanego posiadanego przez wydzierżawiającego.


 

Z góry dziękuje za udzielona odpowiedz i pozdrawiam

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2009-09-24 10:23:36

Może taki aneks byłby wyjściem z tej sytuacji do czasu przeniesienia pozwolenia na podstawie art. 190 POŚ. Wydaje mi się to możliwe jedynie wtedy, gdy firma X nie dostała jeszcze decyzji (prawomocnej) o wygaszeniu pozwolenia (art. 193 ust. 3 POŚ).
Może dobrze byłoby w tym aneksie wyraźnie napisać, że ?do czasu przeniesienia pozwolenia zintegrowanego (i ewentualnie innych?) na dzierżawcę prowadzącym instalację objętą tym pozwoleniem jest nadal wydzierżawiający, który ma nadal tytuł prawny do terenu?.
Konsekwencją tego będzie to, że firma X będzie nadal w rozumieniu  POŚ:
- zakładem,
- prowadzącym instalację,
- korzystającym ze środowiska,
a więc firma X będzie nadal zobowiązana do m.in. przestrzegania warunków pozwolenia dla instalacji, opłat za korzystanie ze środowiska, prowadzenia ewidencji, sprawozdania PRTR, pomiarów.


Uzasadnienie:
Definicje POŚ:
?31) prowadzącym instalację ? rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie?
?41) tytule prawnym ? rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy?
48) zakładzie ? rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami?


Art. 144 POŚ:
?2. Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna (?) powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.?


Art. 195 POŚ:
?1. Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli:
1) eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy lub ustawy o odpadach?


POŚ już nie wymaga, aby umowa była notarialna, bo uchylono ust. 2 w art. 138, który w wersji pierwotnej mówił: ?Obowiązki, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do instalacji, z których emisja wymaga pozwolenia, mogą być przeniesione wyłącznie w drodze umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego.?,
a w następnej wersji mówił: ?Umowę o przeniesienie lub ustanowienie tytułu prawnego do instalacji, z której emisja wymaga pozwolenia, zawiera się w formie aktu notarialnego.?


Uwaga: Nie znam przypadku aneksowania umowy w celu skorzystania z art. 190 POŚ. Nie wiem co na to prawnicy i urzędnicy. Proszę podzielić się informacją, czy się udało czy nie.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Kiedy można wyciąć...

Autor: millka, Odpowiedzi: 4

Eksploatacja...

Autor: lg81, Odpowiedzi: 1

Czy możliwe jest...

Autor: Bozena, Odpowiedzi: 1

Czy istnieje wykaz...

Autor: Monik, Odpowiedzi: 1

Dot. gminnego Punktu...

Autor: gustawWS, Odpowiedzi: 1