Profil użytkownika

Ostatnie logowanie: 2007-12-27 11:42:44
agnieszkaf 0pkt
Ranking: 6947 (ostatnie 30 dni)
  • Imię:
  • Rejestracja: 27 grudzień 2007 (2007-12-27 11:42:44)
  • Suma punktów: 0
  • Znajomi: Jeszcze nie ma

Ostatnie pytania

Ostatnie odpowiedzi

Gmina nie realizuje zbiórki sprzetu?

Autor: agnieszkaf, Czas od dodania: 2008-01-22 09:58:03

W zakresie obowiązkowych zadań gminy co do pozbywania się przez jej mieszkańców zuzytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, gmina zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) jest zobowiązana do zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie  i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania w szczególności poprzez udostępnienie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy zbeirających zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  ( Dz. U. Nr 180, po. 1495), zawierającą:


-firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,


- adresy punków zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym punktów sprzedazy sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Czasami takim zbierajacym odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mogą być przedsiębiorcy działający na terenie gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych ale muszą mieć decyzję właściwego organu na zbieranie tego rodzaju odpadów.


Co to są standardy emisyjne??

Autor: agnieszkaf, Czas od dodania: 2008-01-22 09:10:56

Zgodnie z artykułem 3 pkt. 33 Ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn zm.) pod pojęciem standrdów emisyjnych rozumie się dopuszczalne wielkości emisji.


Na podstawie artykułu 145 ust. 1 pkt 1 oraz artykułu 146 ust. 2 i 4 tej samej ustawy w zostało wydane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji ( Dz. U. Nr 260, poz. 2181), które to okresla standardy emisyjne z instalacji w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności, procesu technologicznego lub operacji technicznej oraz terminu oddania instalacji do eksplotacji lub dalszego łącznego czasu jej eksploatacji, a także opsuje sytuacje szczegołne i wymagania dodatkowe. W kwestii szczegółów polecam lekture tegoż rozporządzenia i Ustawy Prawo ochrony środowiska ( art. 141-154)


 


Komentarze do profilu

Profil tego użytkownika nie został jeszcze skomentowany

Ostatnio dodani znajomi

Użytkownik nie posiada jeszcze znajomych